Samfunnsansvar

Skolt Pukkverk tar samfunnsansvar knyttet til miljø, helse, sikkerhet, arbeidsforhold og forretningsetikk, hvor det å sikre bærekraft er sentralt.

Arbeidsforhold

 • Vi aksepterer ikke noen former for barnearbeid.
 • Vi tilbyr konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår som bl.a. skal sikre stabil og god arbeidskraft.
 • Tvangsarbeid skal ikke under noen omstendighet forekomme.
 • Våre ansatte står fritt til å kunne organisere seg.
 • Vi legger til rette for å sikre trygge og sunne arbeidsforhold som er i tråd med gjeldende standarder for sikkerhet og helse.

 

HMS-politikk

Skolt Pukkverk AS er miljøbevisst og ønsker å ivareta vårt ytre miljø på en best mulig måte. Vi jobber etter internkontrollens lover, og vi søker på alle måter å oppfylle lovenes krav og intensjoner.

 • Vår virksomhet skal drives innenfor de miljømessige krav som stilles av gjeldende lover og forskrifter, samt etter gjeldende reguleringsplan.
 • Vi sørger for et kontinuerlig fokus på miljø hos våre medarbeidere.
 • Produkter og tjenester utført av Skolt Pukkverk skal møte de miljø-, sikkerhets- og kvalitetsmessige krav vi er pålagt av offentlige myndigheter og i h.h.t. vår egen kvalitetsdokumentasjon.
 • Vi ønsker å tilrettelegge for personlig vekst og utvikling for våre medarbeidere i et trygt arbeidsmiljø.
 • Ved all planlegging, organisering og gjennomføring av våre arbeidsoppgaver, skal helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet inngå som en integrert del av den samlede virksomheten.
 • HMS-arbeidet skal fremme et sikkert og godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø, samt vern av det ytre miljø mot unødig forurensing. Videre skal vi ha en forsvarlig avfallsbehandling.
 • Vi skal bidra til en bærekraftig utvikling i samfunnet. Vår virksomhet skal ikke medføre fare for liv og helse, unødig skade på naturen eller unødvendig tap av materielle verdier.

 

Forretningsetikk

 • Integritet er en selvfølge for vår væremåte.
 • Skolt Pukkverk AS vil ikke tilby eller gi utbetalinger, tjenester, gaver, underholdning eller andre fordeler til noen kunder/leverandører i den hensikt å påvirke hvordan vedkommendes plikter vil bli utført.
 • Menneskerettighetene respekteres. Ingen form for trakassering eller diskriminering av ansatte vil bli akseptert. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, kjønn, etnisk opprinnelse, hudfarge, religion, seksuell legning, funksjonshemming eller alder.
 • En viktig del av å drive bærekraftig er å forstå og verdsette sin rolle i lokalsamfunnet. Vi har alltid vært engasjert i nærmiljøet og har i en årrekke gitt bidrag til organisasjoner og foreninger innen kultur, idrett og misjon.
 • Vår bedrift samarbeider med NAV og andre vedrørende forespørsler om praksisplass for personer som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet. Dette gir de enkelte deltakere en meningsfylt hverdag. Enkelte av disse har opp gjennom årene fått fast ansettelse hos oss.

 

Innkjøpspolitikk

 • Skolt Pukkverk aksepterer ikke utbetaling, gaver eller andre fordeler fra noen leverandører i den hensikt å påvirke vårt innkjøp.
 • Skolt Pukkverk har til hensikt å bidra til fremstilling av bærekraftige produkter gjennom å kreve erklæringer / stille konkrete krav e.l. fra potensielle leverandører.

 

Driftsforhold

 • Pukkverket ligger der det gjør fordi det er fjellressurser der. Når fjellet er brukt opp, er pukkverket ikke lenger drivverdig. Verdt å merke seg er at transportkostnadene overstiger verdien av lasten allerede etter 20 - 30 kilometer. Dette, i tillegg til at lang transport er lite klima- og miljøvennlig, betyr at nærhet til markedet er helt avgjørende.
 • Det er strenge regler for drift av pukkverk, og lovbestemmelsene er i hovedsak logiske og enkle å innrette seg etter. Men vi er helt avhengig av forutsigbarhet; vi kan ikke bare flytte virksomheten hvis vi kommer i konflikt med andre interesser. Det hender derfor at det offentliges planhorisonter kommer i konflikt med pukkverkets behov for langsiktighet.
 • Vi spiller på lag med dem som legger opp rammevilkårene samtidig som vi verner om vår spesielle virksomhet og skaper forutsigbare forhold for våre kunder, våre ansatte, lokalsamfunnet og eierne.