Mottak av masser

Råde Massedeponi er et deponi for rene overskuddsmasser. Her finner du egenerklæringsskjema som må fylles ut i forkant av deponering.

Vi har ved vårt anlegg tillatelse til å ta imot følgende type masser:

Rene gravemasser

Fraksjonen består av gravemasser som inneholder jord, stein, leire og silt som ikke overstiger normverdiene for forurenset masse. Det er typiske masser som oppstår fra graving i jomfruelig grunn (dvs. ikke oppfylte masser). I vår tillatelse kan massene ikke inneholde mer enn maks 10 % organisk materiale som stubber/røtter/kvist (dette kan leveres som egen fraksjon til Skolt Miljøpark, Solli).

Rene bløte masser

Fraksjonen består av gravemasser som inneholder bløt leire og silt, med samme krav som for rene gravemasser.

Masser med uønskede arter

Fraksjonen består av rene gravemasser med frøbank av uønskede arter. Dette er arter som ikke er naturlig i den norske fauna og som ikke skal spres. Den krever derfor minimum en meter overdekning av andre masser som skal sørge for at frøbanken ikke spres. Typiske slike masser kan være jord der det har voks lupiner, kjempebjørnekjeks, rynkerose osv. Utover det er det de samme kravene som rene gravemasser som gjelder.